Vous êtes ici : Accueil >> Een aansporing tot Liefde

De Rozenkrans van de Liefde

« Deze rozenkrans is een samenvatting van het evangelie, het is een authentieke inleiding over de diepzinnigheid van het Hart van Jezus, vervuld van vreugde en licht, van smart en glorie. »
Johannes-Paulus II

De kracht van deze « OPROEP TOT LIEFDE  » komt ten goede aan hen die het Evangelie onder zijn nieuwe vorm uitstralen.

Het was de uitdrukkelijke wens van Paus Pius XII deze Rozenkrans aan te bevelen in de hele wereld, samen met de apostolische waardigheid van deze boodschap.

Jezus heeft gezegd :" Mijn woorden hebben zo een kracht en mijn genade zullen mijn woorden versterken zodat zelfs de meest koppigen zullen overwonnen worden door de Liefde."

I. DE BLIJDE GEHEIMEN

1. DE AANKONDIGING

"IK BEN DE DIENSTMAAGD VAN DE HEER
MIJ GESCHIEDE NAAR ZIJN WOORD"

(Lc.1,38)

"Uit Liefde, zegt Jezus, heeft de Vader zijn zoon gezonden voor het welzijn van de mensen.
De liefde heeft er voor gezorgd dat een zuivere Maagd al het lijden heeft aanvaard dat het goddelijke moederschap haar heeft opgelegd.
De liefde heeft me alle ellende van de menselijke natuur laten omarmen.
Ik zoek liefde en ik herhaal en smeek opnieuw dat men mij Liefde geeft en alleen liefde.
Offer al uw daden bij het slaan van mijn Hart aan mijn Vader.
Verenig u met mij zodat ik handel door u.

Maagd van de Aankondiging, zorg er voor dat velen deze boodschap horen."

2. HET BEZOEK

« MARIA VERTROK… ZIJ GING BINNEN IN HET HUIS VAN ZACHARIAS
EN GROETTE ELISABETH. MAAR WANNEER ELISABETH DE GROET
VAN MARIA HOORDE, SPRONG HET KIND OP IN HAAR SCHOOT. »
(Lc.1, 40-41)

"Hoor de slagen van mijn Hart… Help mij mijn Hart te openbaren aan de mensen. Bemin en vrees niets. Ik wil wat je niet wilt, maar ik kan wat je niet zult kunnen. Het behoort je niet toe te kiezen, maar je over te geven.
Laat je leiden met gesloten ogen want ik ben je Vader en de mijne zijn open om je te leiden en de weg te wijzen."

Maagd van het bezoek, dat wij, naar uw voorbeeld, de boodschappers van de liefde zouden zijn te midden van een wereld vol haat.

O Maria zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.

3. DE GEBOORTE

EN HET WOORD IS VLEES GEWORDEN
EN HET HEEFT ONDER ONS GEWOOND.

(Joh.1, 14)

Ik ben Jezus, de zoon van de Onbevlekte Maagd, de tweede persoon van de Heilige Drieëenheid, Jezus, de Zoon van God en God zelf….. Zie hoe klein ik me heb willen maken.
Ik wil dat je nog kleiner bent door uw eenvoudigheid, uw nederigheid, uw gehoorzaamheid. Ik houd van de eenvoudigheid maar velen nemen afstand van mij uit hoogmoed.

Maagd van de Geboorte, onze wereld is verblind door macht, laten wij de mensen van goede wil zijn waarover de Engelen hebben gezongen tijdens de Kerstnacht.

4. DE OPDRACHT

« ZIJ DROEGEN HET KIND NAAR JERUSALEM
OM HET OP TE DRAGEN AAN DE HEER …"
(Lc. 2, 22)

"Aan de zielen, vraag niets van wat zij niet hebben. Wat ik vraag : is dat zij mij alles geven wat zij bezitten, want alles behoort mij toe. Indien zij enkel tekorten en zwakheden hebben, verlang ik ze, … indien zij enkel fouten en zonden hebben, vraag ik ze, ik smeek dat men ze me geeft…
Geef me je leeg hart en ik zal het vullen.
Geef het mij beroofd van alles en ik zal het bekleden.
Geef het mij met je gebreken en ik zal ze genezen.
Voor alles wat je me geeft, zal ik je mijn hart geven."

O Jezus, wij bieden ons aan aan u met onze gebreken en onze zonden :
vergeef ons, bemin ons, heilig ons.

5. TERUGVINDING VAN JEZUS IN DE TEMPEL.

WAAROM ZOEKEN JULLIE MIJ ?
WETEN JULLIE DAN NIET DAT IK IN HET HUIS VAN MIJN VADER BEN.

(Lc. 49,50)

Wanneer u mij roept, ben ik niet ver weg maar heel dichtbij. Vertrouw op mij als u roept naar mij en naar mij verlangt.
Laaf mijn dorst door de honger die u hebt naar mij.
Velen vergeten mij en laten me de hele dag alleen, zelfs maanden en jaren.
Velen horen mijn stem niet ... terwijl ik voortdurend tegen hen spreek.
Verlang naar mij zoals ik naar u verlang …
Hou van mij zoals ik van u houd.

Liefdevolle Maagd, help mij altijd Jezus te zoeken en hem te behouden mijn hele leven lang.

II. DE GEHEIMEN VAN HET LICHT

1. HET DOOPSEL VAN JEZUS

EEN STEM KWAM UIT DE HEMEL :
JIJ BENT MIJN WELBEMINDE ZOON
IN WIE IK MIJN BEHAGEN HEB GESTELD
.(Mc.1,11)

Het doopsel in de Jordaan, Jezus nodigt ons uit naar de bron van het werkelijke leven : onze verhouding met de Vader, die van ons houdt en met wie wij ons één willen voelen.
Wat houden de mensen van de Vader, wat houden ze van de Zoon. Ze laten de Heilige Geest in zich neerdalen en de Heilige Drieëenheid rust in hen.

Heer, ik werd gedoopt in uw naam, bescherm mij in gemeenschap met u, ik heb geen ander verlangen dan mij te laten leiden door de H Geest, onder het oog van de Vader.

2. DE BRUILOFT VAN CANA

« JEZUS ZEGT AAN DE DIENAREN : VULT DEZE KRUIKEN MET WATER
EN ZIJ VULDEN ZE TOT AAN DE RAND.
SCHEPT ER NU WAT UIT EN BRENGT DAT AAN DE TAFELMEESTER »
(Joh.26,7-8)

Ik vind mijn glorie in de zielen die mijn wil vervullen in alles en altijd. Indien je mij alles prijsgeeft, zal je alles verkrijgen in mijn Hart.
Ik wil dat je zou zijn als een lege vaas die ik zal dienen te vullen… Kijk naar mij en laat mij je bekijken.
Dat is voor ons voldoende.

O Maria, dat uw moederlijke hulp ons zou helpen om altijd alles te doen wat hij ons zal zeggen.

3. DE AANKONDIGING VAN HET KONINKRIJK EN OPROEP TOT BEKERING.

HET KONINKRIJK GODS IS NABIJ ,
HEB BEROUW EN GELOOF IN HET EVANGELIE.

(Mc.1,15)

De oproep is krachtig maar hartverwarmend. Deze oproep brengt ons tot inkeer en zet ons iedere dag op het pad naar het Koninkrijk.
Indien de mensen wisten hoe groot mijn liefde is, zouden ze er dan kunnen op antwoorden ? Daarom kom ik naar hen en ik spaar geen enkele moeite opdat ook zij naar mij zouden komen.
Ik ben een God van Barmhartigheid en altijd klaar om u te ontvangen. Van liefde krijg je nooit genoeg … barmhartigheid raakt nooit uitgeput.

Heer, kom bij mij en leid mij. Verdrijf mijn angsten en maak me vrij zodat ik u kan volgen.

4. DE GEDAANTEVERANDERING VAN JEZUS

« JEZUS NAM MET ZICH PETRUS, JAKOBUS EN JOHANNES,
ZIJN BROER EN BRACHT HEN OP EEN AFGELEGEN PLAATS OP EEN HOGE BERG.
EN HIJ WERD VAN GEDAANTE VERANDERD VOOR HEN :
ZIJN GELAAT STRAALDE ALS DE ZON
EN ZIJN KLEDEREN WERDEN GLANZEND ALS HET LICHT. »
( Mt.17,1)

"Ik hou de ogen gevestigd op jou ; jij, vestig de ogen op mij, en geef je over. _ Laat je leiden met gesloten ogen, want ik ben je Vader en de mijne zijn open om je te leiden en de weg te wijzen."

O Maria, bewaar ons in het vertrouwen en herhaal ons dikwijls dat Jezus de ogen gevestigd houdt op ons.

5. DE INSTELLING VAN DE EUCHARISTIE

"JEZUS NAM BROOD, ZEGENDE HET EN GAF HET AAN ZIJN LEERLINGEN TERWIJL HIJ ZEI :
NEEM DIT BROOD WANT DIT IS MIJN LICHAAM."

(Mc.14,22)

"Terwijl ik het Sacrament van de Eucharistie instelde, wilde ik hen laten kennis maken met heel mijn hart en heel mijn liefde die ik voor hen had.
Mijn liefde ontvlamde bij het verlangen dat ik hun voedsel wou zijn, want indien ik onder de mensen zou blijven, dan was het niet alleen om bij de volmaakten te zijn maar ook om de zwakken bij te staan en de kleinen te voeden.
Kijk …. mijn Hart, het is vol hartstocht.
Het brandt van verlangen om te geven, om altijd bij u te zijn. Zoals ik verwacht dat u uw hart zal openstellen voor mij, zo zal ook het mijne u omhelzen. Het is mijn grootste vreugde in uw hart te zijn."

O Maria, leer ons om niets te weigeren aan Jezus, om ons totaal te verlaten op het werk van zijn Hart.

III. DE DROEVIGE GEHEIMEN

1. DE DOODSTRIJD

MIJN GEEST IS TRIESTIG WANT IK MOET STERVEN ..
MIJN VADER ? IS HET MOGELIJK DEZE KELK AAN MIJ TE LATEN VOORBIJ GAAN !
NIET MIJN WIL MAAR UW WIL GESCHIEDE.

(Mt 26,39)

Onder het gewicht van zoveel misdaden was mijn menselijke natuur vol angst en doodstrijd. Heel mijn lichaam baadde in zweet en bloed !
Jij die de liefde van mijn hart kent, jij kent ook de beledigingen van mijn vijanden en zij die mij hebben verlaten.
O zondaars, zal dit bloed u de redding en het leven geven ? Is mijn bloed voor u vergoten ?

O Mijn Vader, wees barmhartig voor de zondaars zoals uw zoon het is geweest.

2. DE GESELING

« … WAT JEZUS BETREFT, NA HEM TE HEBBEN DOEN GESELEN,
GAF HIJ HEM OVER AAN HEN OM GEKRUISIGD TE WORDEN. »
(Mt. 27,26)

"Op mijn lichaam overdekt met wonden en uitgeput door vermoeidheid slaan de beulen met hun zwepen met de wreedste razernij. Het bloed spuit omhoog uit al mijn poriën. Ik ben teruggebracht tot zo’n erbarmelijke toestand dat ik niet meer het voorkomen van een mens heb…
Stel je heel dicht bij mij om me te verdedigen tegen grove beledigingen en spotternijen. Geef me zonder ophouden tekenen van aanbidding, herstel en liefde. Bekijk mijn wonden en zie of er iemand is die zoveel geleden heeft om u zijn liefde te bewijzen."

O God van barmhartigheid, heb medelijden met onze zwakheid en verleen om de genade om de bekoring te overwinnen.

3. DE DOORNENKRONING

"NA DE GESELING WERD HEM EEN DOORNENKROON OPGEZETEN
EN IN ZIJN RECHTERHAND EEN STOK.
ZE KNIELDEN VOOR HEM EN BESPOTTEN HEM"..

(Mt.27,29)

De beulen raken uitgeput omdat ze mij zo hevig slaan ….. ze vlechten een doornenkroon, duwen ze op mijn hoofd en defileren voor mij terwijl ze zeggen ….’’Koning, wij groeten u !’’
Sommige beulen bespotten mij, andere slaan me op het hoofd maar allemaal doen ze mijn lichaam heel veel pijn.
Ik, de zoon van God, ik ben in de ogen van de mensen de meest verachtelijke.
Ik houd me helemaal stil en ik klaag niet.

O Vader, kijk naar het hoofd van uw Goddelijke Zoon, het is met doornen doorboord, heb medelijden met onze hoogmoed en onze vrijheid.

4. DE KRUISDRAGING

« ZIJ VOERDEN HEM WEG OM HEM TE KRUISIGEN.
EN ZIJ VORDERDEN SIMON VAN CYRENE DIE VAN HET VELD KWAM OM ZIJN KRUIS TE DRAGEN.
EN ZIJ BRACHTEN JEZUS NAAR DE PLAATS GOLGOTHA GENAAMD »
(Mc. 15, 21-22)

"Beschouw mij op de weg van de calvarie, beladen met het zware kruis… Achter mij, helpt Simon mij het te dragen .
Ga nog vooruit met mij, je zult degene ontmoeten die ik het meest bemin ter wereld ; mijn zeer Heilige moeder, het hart doorstoken van pijn. Want de dood waaraan ik lijd in mijn lichaam, mijn moeder draagt haar in haar Hart. Geen enkel woord wordt gesproken, maar hoeveel dingen zeggen onze twee harten tijdens deze pijnlijke ontmoetingen !
Ik vraag je enkel de liefde in al je daden. Doe alles uit liefde, lijd uit liefde, werk uit liefde en geef je vooral over aan de liefde.
Wanneer ik je angst en eenzaamheid doe gevoelen, aanvaard deze en lijd uit liefde."

Eeuwige Vader, verleen ons de moed en het geduld in al onze beproevingen.

5. DE KRUISIGING

ZE KRUISIGDEN HEM EN VERDEELDEN ZIJN KLEDIJ.
HET WAS HET DERDE UUR.

(Mc.15,24-25)

Het uur is aangebroken …
De beulen legden me op het kruis ...
Wachtend op de eerste hamerslag die mijn rechterhand vastnagelde...
Luister … ze maken mijn linkerhand vast… Mijn voeten zijn doorboord en mijn bloed sijpelt op de aarde.
Een God is aan het kruis genageld !
Kijk, diegene van wie ik houd ... is levenloos, zonder kleren, zonder eerbaarheid en zonder vrijheid .. Alles werd hem ontroofd.
Als u van mij houdt,wat zou je dan doen om op mij te lijken ? Zou je ook maar iets van mijn Liefde weigeren ?

Vader, jij die oneindig barmhartig bent, vergeef ons.

IV. DE GLORIERIJKE GEHEIMEN

1. DE VERRIJZENIS

HET IS WAAR ! HIJ IS VERREZEN.
(Lc. 24,44)

Overwinnaar van de dood … Mijn handen zijn er om u te ondersteunen … mijn voeten om u te volgen en u nooit alleen te laten … Mijn Hart vol liefde staat altijd voor u open.

Jezus is glorierijk opgestaan …
Zijn wonden zijn voortaan voor iedereen de bron om heel veel genade te krijgen en de zwakken zullen er beschutting vinden.

Laten we samen met Maria de glorierijke wonden van Jezus aanbidden terwijl we hem onze dankbaarheid en liefde betuigen.

2. DE HEMELVAART

« HERINNERT JULLIE DAT DE HEER JULLIE ZAL BELONEN DOOR
VAN JULLIE ZIJN ERFGENAMEN TE MAKEN »
(Kol. 3, 24)

"In mijn Koninkrijk, ben ik het die je zal voorstellen voor het hemelse hof.
Ik ben het die het kleed klaarmaak waarmee ik je zal bekleden. Zij is geweven uit de kostbaarste van mijn verdiensten en geverfd in het purper van mijn bloed.
Vrees niets, leef van vrede en vertrouwen… Ik ben je leven en je kracht.
Ik ben alles voor jou en ik verlaat jou nooit.
Ik heb je bemind en bewaard. Ik bemin je en bewaar je. Ik zal je altijd beminnen en bewaren."

O Maria, help ons altijd te kijken naar de hemel en ons over te geven in de handen van uw Zoon.

3. PINKSTEREN

WIJ WETEN DAT HIJ LEEFT IN ONS DOOR DE GEEST DIE HIJ ONS HEEFT GEGEVEN.
(1 Joh. 3,24)

Mensen, aanbid de Vader, hou van de Zoon, laat de Geest in u neerdalen zodat de gelukzalige Drieëenheid in u woont.
God woont in het Hart vol van genade.
De Ziel is de woning van de Heilige Drieëeenheid. Deze drie Goddelijke personen verblijven er in gelukzaligheid.
Een stap gezet, een kleinigheid gekregen, een blik gewisseld, een dienst verkregen, een liefdevolle glimlach, offer dit alles aan de Liefde …
Het kost geen moeite in verhouding tot de liefde die je zal ontvangen gedurende de eeuwigheid, bij het zien van zoveel mensen die gered zijn.
Kijk, wij hebben ze teruggewonnen.

O.L. Vrouw van Pinksteren verleen ons een goede verbondenheid met de Drieëenheid.

4. DE TENHEMELOPNEMING VAN MARIA

« EEN GRANDIOOS TEKEN VERSCHEEN IN DE HEMEL : HET IS EEN VROUW.
DE ZON OMHULT HAAR, DE MAAN IS ONDER HAAR VOETEN
EN TWAALF STERREN KRONEN HAAR HOOFD. »
( Apok.12,1)

"Het is waarlijk op de dag van mijn tenhemelopneming dat de volkomen en zuivere vreugde voor mij begonnen is…"

O Maria, tedere en liefhebbende Moeder, Moeder van mijn Redder, ik groet u met heel de liefde waarmee het hart van een kind u kan beminnen.
O Onze-Lieve-Vrouw, dat uw geluk het onze weze op een dag.

5. DE KRONING VAN MARIA

EEN TEKEN ZAL VERSCHIJNEN AAN DE HEMEL : EEN VROUW !
OMHULD DOOR DE ZON, DE MAAN ONDER HAAR VOETEN EN
12 STERREN SCHITTEREN ROND HAAR HOOFD.

(Apok.12)

Ik was vervuld van verwondering bij het zien van de bescheidenheid van mijn Goddelijk Zoon wanneer hij zoveel toejuichingen kreeg.
Geen verdriet meer …. Geen verwarring !
Alles is teder, alles is glorie, alles is LIEFDE.
Mijn kind, alles gaat voorbij en uw gelukzaligheid kent geen einde.
Lijd en houd van …Mijn zoon zal weldra uw inspanningen en labeur bekronen.
Blijf hem trouw en weiger hem niets. Moed ! Moed ! Edelmoedigheid en Liefde.
De winter van het leven is kort en de lente eeuwig.

O Maria, wees altijd aan onze zijde en leer ons om niets te weigeren aan uw Zoon.

De «  Rozenkrans van de Liefde  » is vervuld van het Hart van Jezus in vertrouwen meegedeeld aan zuster Josefa Menendez, kloosterlinge van het Heilig Hart van Jezus.

 
Plan du site   Mentions légales   Haut de page