Je bent hier : Home >> Een aansporing tot Liefde

De Heilige Kruisweg

Op 25 maart 1923,
de woensdag van de Goede Week,
deed Jezus de Kruisweg met Zuster Josefa
.

Dat deze meditatie, begeleid door Jezus zelf, ons Zijn oneindige Liefde voor de mensen moge openbaren…

style='float:left;'>

EERSTE STATIE

Jezus wordt ter dood veroordeeld:

“Leert van mij; ik ben zachtmoedig en nederig van hart” (Mt 11,29)

"Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slachtbank wordt geleid...."
(Jes. 53,7)

“Luister hoe mijn doodvonnis wordt geveld.
Zie, hoe stil, met welk een geduld en
zachtmoedigheid mijn hart het ontvangt!
Gij, die mij wil navolgen,
leer te zwijgen en de
gemoedsrust te bewaren tegenover wat
u vernedert en ergert."

style='float:right;'>

TWEEDE STATIE

Jezus neemt het kruis op zijn schouders:

“Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen
en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen”
(Lc 9,23)

"Aanschouw het kruis dat op mijn schouders drukt.
Zijn gewicht is zeer groot,
maar hoeveel groter
is toch mijn liefde voor de mensen.
Gij, die mij bemint,
vergelijk uw lijden met
de liefde die ge voor mij hebt
en laat nooit de neerslachtigheid
de vlam van die liefde uitdoven.”

style='float:left;'>

DERDE STATIE

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis:

" Zie het Lam Gods
dat de zonde van de wereld wegneemt"
(Joh. 1,29)

“Ik val neer onder de last van het kruis.
Maar mijn liefde voor u
richt mij op en geeft mij
nieuwe moed om de weg voort te zetten.

U, die ik aanspoor, het kruis met mij te delen,
ga eens na of de liefde van uw broeders
u nieuwe kracht geeft om verder te gaan
op de weg van totale zelfverloochening
of dat de buitensporige eigenliefde
u onder het gewicht van het kruis doet bezwijken.. »

style='float:right;'>

VIERDE STATIE

Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder:

“Gij zijt nu bedroefd,
maar uw droefenis zal in vreugde verkeren,
zoals bij de vrouw die gaat baren."

(Joh. 16,20-21)

« Hier ontmoet ik mijn allerheiligste
en teerbeminde Moeder.
Beschouw de kwelling van die twee harten...
Maar de smart verenigt hen,
ze sterkt hen en de liefde overwint .

Gij die voortgaat op dezelfde weg en die mij liefhebt;
dat de vereniging in het lijden
u moge ondersteunen en u edelmoedig de doornen
op uw pad moge doen aanvaarden”.

VIJFDE STATIE

style='float:left;'>

Simon van Cyrene helpt Jezus Zijn kruis te dragen:

“Al wat gij gedaan hebt
voor de geringste van mijn broeders,
hebt gij voor mij gedaan.”
(Mt 25,40)

“Zie hoe deze man voor een karig loon
die pijnlijke en wrede last aanvaardt.
Aanschouw ook mijn lichaam,
dat zijn kracht verliest...

Indien de moed u ontzinkt ten overstaan
van de inspanning, die ge moet volhouden,
tegen uw natuur in, begrijp dan goed,
dat ge aanvaard hebt mijn kruis te dragen,
niet voor een aards genot,
maar om het eeuwig leven te verwerven
en ditzelfde geluk aan vele anderen te verschaffen”.

style='float:right;'>

ZESDE STATIE

Veronica droogt Jezus bebloed gezicht af:

Zijn verschijning was onmenselijk geschonden
en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind.”
(Jes. 52,14)

“Zie toch met welke liefde
en zonder enig menselijk opzicht
deze vrouw mijn aangezicht afdroogt.

Laat niet toe dat de vrees om de achting
van de mensen te verliezen u heden zou verhinderen,
door edelmoedige daden,
de wonden van mijn aangezicht te reinigen.
Zie hoe het door bloed is overstroomd."

ZEVENDE STATIE

style='float:left;'>

Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis:

“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt
en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken.”
(Mt 11,28)

“Het kruis put mijn krachten uit, de weg is lang en zwaar.
Niemand komt naar mij toe om mij te ondersteunen
en mijn angst is zo groot, dat ik voor de tweede maal neerval!

Laat u niet ontmoedigen, gij die mij volgt op mijn weg,
als uw leven zonder enige troost is,
vol van geestelijke dorheid en onvruchtbaarheid,
verstoken van alle geestelijke steun.

Vat opnieuw moed door mij te aanschouwen op de weg naar de Calvarieberg.
Het is voor de tweede maal dat ik neerval…
maar ik richt mij weer op en vervolg mijn weg tot het einde. "

style='float:right;'>

ACHTSTE STATIE


Jezus vermaant de wenende vrouwen:

“Dochters van Jeruzalem,weent niet over Mij,
maar weent over uzelf en over uw kinderen…
Want als men zo doet met het groene hout ,
wat zal er dan met het dorre gebeuren.”
(Lc 23,28-31)

“De vrouwen van Jeruzalem wenen,
als zij mij in zulke doodstrijd zien.
De wereld weent uit vrees voor het lijden.

Maar gij, die mij volgt op de smalle weg,
weet dat zij die u minachten u zullen aantreffen in de groene weiden.
Zij die kwaad bedrijven zullen ten prooi vallen aan het vuur
dat ze zelf hebben bereid."

NEGENDE STATIE

style='float:left;'>

Jezus valt voor de derde maal onder het kruis:

“ Die gezindheid moet onder u heersen
welke ook Christus Jezus bezielde…
Hij heeft zich van zichzelf ontdaan
en het bestaan van een slaaf aangenomen.”
(Fil.2,5-7)

“Aanschouw mij, terwijl ik Calvarieberg bereik
en voor de derde maal neerval...
Hier zal ik hen sterken, die op het punt staan de eeuwige dood in te gaan.
Het bloed uit de wonden, die door de derde val werden veroorzaakt,
zal hen zuiveren.
Het zal hen in staat stellen zich een laatste maal op te richten
om het waarachtige leven te verwerven.

Gij, die op mij wil lijken, weiger nooit een goede daad,
die u veel kost, al zou deze ook een nieuwe wonde veroorzaken.
Wat doet dat er toe!...
Uw offer zal aan anderen leven geven."

style='float:right;'>

TIENDE STATIE


Jezus wordt van Zijn klederen beroofd:

“Bekleedt u met de Heer Jezus Christus.” (Rom. 13,14)

“Zie, hoe wreedaardig men mij de kleren afrukt.
Bedenk, hoe stil en in volkomen overgave ik dit onderga!

Laat u ook geheel vrijwillig van uw goederen ontdoen,
uit eigen vrije wil, ja van alles wat ge bezit...
In ruil daarvoor zal ik u opnieuw bekleden met zuiverheid
en u overladen met de schatten van mijn hart”.

ELFDE STATIE

style='float:left;'>
stazioneNL11-1

Jezus wordt aan het kruis genageld:

“Hij werd doorstoken om onze zonden,
en dank zij zijn striemen is er voor ons genezing.”
(Jes. 53,5)

“Nu ben ik op de top van de Calvarieberg,
waar ik mij ga overleveren aan de dood.

Ik word neergelegd en aan het kruis genageld.
Ik heb niets meer…
Zelfs niet de vrijheid om ook maar een hand…
of een voet te bewegen.
Maar het zijn niet de spijkers, die mij vast kluisteren;
het is de Liefde!
Aan mijn lippen ontsnapt dan ook geen klacht, geen zucht.

Als gij vastgeklonken wordt aan het kruis, klaag niet, mor niet,
wanneer de spijkers u openscheuren.
Kom en kus mijn wonden: dáár zult gij de kracht vinden! »

TWAALFDE STATIE

style='float:right;'>

Jezus sterft aan het kruis:

“En wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog geheven
zal Ik allen tot Mij trekken.”
(Joh. 12,32)

“Het kruis vergezelt mij op de weg naar Calvarie
en op dat kruis slaak ik ook mijn laatste zucht.

Gij, die het kruis als onafscheidelijke metgezel in uw leven hebt,
wees ervan verzekerd,
dat het de deur zal zijn,
waardoor gij het eeuwige leven zult binnengaan!
Omhels het met tederheid en bemin het als uw allergrootste schat”.

DERTIENDE STATIE

style='float:left;'>

Jezus wordt van het kruis afgenomen:

“Moest de Messias dat alles niet lijden
om in zijn glorie binnen te gaan.”
(Lc. 24,26)

“Zie, met welk een liefde die rechtvaardige man mijn lichaam
van het kruis afneemt.
Hij legt het neer in de armen van mijn Moeder.
_
Zij aanbidt het; zij kust het;
zij laat haar tranen de vrije loop over mijn aangezicht
en al mijn leden.

Dan geeft zij het over aan hen,
die het gaan balsemen en in het graf gaan leggen.

Kom met Maria mijn gekneusde lichaam aanschouwen.
Vereer de wonden.
Betuig uw medeleven aan mijn geliefde Moeder, die ook de uwe is”.

VEERTIENDE STATIE

style='float:right;'>

Jezus wordt in het graf gelegd:

“Wel mag mijn hart zich verheugen;
ik ben veilig.
Want gij geeft mij niet prijs aan de dood.”
(Ps. 16,9-10)

“Zie, met welk een tederheid men mij in het graf legt.
Het is nieuw en daardoor vrij van de minste smet.

Zoek naar de tederste attenties, die de liefde u kan ingeven.
Dat uw hart zuiver zij en bereid mij te begraven
in uw tedere, sterke, standvastige en edelmoedige liefde. ”

 
Plan du site   Haut de page