Jesteś tutaj : strona główna >> Informacje

Niepokalane Poczęcie Maryji

style='float:left;'>

Warto dziś pomysleć o owym dniu 1858 roku, w którym Maryja objawiła swoje imie Bernadecie

"Ja jestem Niepokalane poczęcie"

W tym Imieniu, jest zawarte, jak w zarodku, zbawienie całej ludzkości, w tej ogromnej łasce miłości Ojca do nas wszystkich. Jakże możemy dziś nie podziękować uwielbieniem, śpiewem Bogu Ojcu, za dar tak wielkiego miłosierdzia, takiej łaskawości dla nas wszystkich wierzących i dla całej ludzkości?

Możemy również pomodlić się tą modlitwą ku czci Maryji, której, Jezus nauczył Siostrę Józefę.

"O czuła i kochająca Matko, Panno roztropna,
jesteś Matką mojego Odkupiciela. Tego dnia przychodzę Cię powitać synowską miłością, którą może Cię kochać dziecięce serce.
Tak, jestem Twoim dzieckiem i ponieważ bezsilność moja jest tak wielka, wezmę żarliwość Serca Twego Boskiego Syna, aby Cię powitać jako najczystszą ze wszystkich stworzeń, ponieważ zostałaś stworzona zgodnie z pragnieniami i zamiarami Boga po trzykroć Świętego! Poczęta bez zmazy grzechu pierworodnego, wolna od zepsucia, zawsze byłaś wierną nadtchnieniom łaski. Dusza Twoja nagromadziła tak ogromne zasługi, że wzniosłaś się nad wszystkimi stworzeniami.
Wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa, zostałaś zachowana czysta i święta, aby Ten który przyszedł, aby dać życie duszum, sam wziął życie w Tobie.
Panno niezwykła ! Niepokalana! Rozkoszo Trójcy Świętej ! Zachwycie aniołów i świętych, jesteś radością nieba!
Jesteś moją Matką, Panno roztropna, arko szlachetna, w której wszystkie cnoty są zawarte! Jesteś moją Matką, Panno mocna, Panno łaskawa, Panno wierna! Jesteś moją Matką, ucieczką grzeszników! Pozdrawiam Cię i cieszę się ogromem łask i przywilejów, którymi Wszechmocny Cię ukoronował. Bądź błogosławiona i pochwalona, Matko mojego Odkupiciela, Matko biednych grzeszników!
Zmiłuj się nad nami i otocz nas swoją macierzyńską opieką.
Pozdrawiam Cię w imieniu wszystkich ludzi, w imię wszystkich świętych i wszystkich aniołów. Pragnę Cię kochać z zapałem najbardziej gorejących serafinów. Pozdrawiam Cię i kocham Cię miłością Twego Boskiego Syna, mojego Odkupiciela i Zbawiciela.
Pozdrawiam Cię czystością Ducha świętego i świętej Trójcy. To przez tez Boskie Osoby, błogosławię Cię i pragnę oddać Ci należną chwałę.
O Panno niezrównana! Pobłogosław mnie, jestem twoim dzieckiem. Pobłogosław wszystkich ludzi! Chroń nas! Módl się za nami do Tego, który jest wszechmogący i który niczego nie może Ci odmówić.
Maryjo, Matko moja, pozdrawiam Cię, w dzień i nocy, w czasie i w wieczności.


Przeczytajmy rownież to piękne rozważanie o Niepokalanym Poczęciu – św. Maksymiliana Marii Kolbe

Słowa te wyszły z ust samej Niepokalanej; wskazywać więc muszą najdokładniej, najistotniej, kim Ona jest.
Jeśli na ogół słowa ludzkie nie są zdolne wyrazić rzeczy Bożych, to i tutaj znaczenie tych słów musi być dużo głębsze, bez porównania głębsze, piękniejsze i wznioślejsze niż rzeczy, które one ogólnie wyrażają albo do których poznania rozum sam choćby najwnikliwszy mógłby doprowadzić [a].
[Słowa] „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie weszło” [1 Kor 2,9] i w tym wypadku w całej pełni dostosować można.
Jednak można i trzeba nawet, o tyle przynajmniej, o ile nasz rozum i słowa wydają o Niepokalanej i myśleć, i mówić, i pisać, i czytać.
Kim jesteś, o Niepokalane Poczęcie?
Nie Bogiem, bo Ten zaczęcia nie ma, ani aniołem stworzonym bezpośrednio z niczego; nie Adamem ulepionym z mułu ziemi, nie Ewą wziętą z Adama, ani też wcielonym Słowem, które od wieków już istniało i raczej poczęte niż poczęciem jest. Dzieci Ewy przed poczęciem nie istniały, więc bardziej poczęciem nazywać się mogą, lecz i od nich wszystkich Ty się różnisz, bo są to poczęcia pokalane grzechem pierworodnym, a Tyś jedna jedyna Poczęcie Niepokalane.
Cokolwiek poza Bogiem, ponieważ od Boga jest i to całkowicie pod każdym względem od Boga, nosi na sobie i w sobie podobieństwo Stwórcy, i nie ma nic w stworzeniu, co by tego podobieństwa nie miało, gdyż wszystko jest skutkiem tej pierwszej przyczyny.
Prawda, że słowa, oznaczające rzeczy stworzone, mówią nam o doskonałości Bożej tylko w sposób [b] niedoskonały, skończony, analogiczny. Są mniej lub więcej dalekim echem, jak różnorodne stworzenia, które one oznaczają, Boskich przymiotów.
A poczęcie czy stanowi wyjątek? To niemożliwe, bo nie ma tu żadnych wyjątków.
Ojciec rodzi Syna, a Duch od Ojca i Syna pochodzi. W tych kilku słowach mieści się tajemnica życia Trójcy Przenajświętszej i wszystkich doskonałości w stworzeniach, które nie są niczym innym jak echem różnorodnym, hymnem pochwalnym w różnobarwnych tonach tej pierwszej najpiękniejszej tajemnicy.
Słowa wzięte ze słownika stworzeń niech nam posłużą, bo innych nie mamy, choć zawsze pamiętać musimy, że to bardzo niedoskonałe słowa.
Kim Ojciec? Co stanowi Jego istotę? Rodzenie, że rodzi Syna, od wieków na wieki zawsze rodzi Syna.
Kim Syn? Rodzonym, że zawsze i od wieków rodzony przez Ojca.
A kim Duch? Owocem [c] miłości Ojca i Syna. Owocem miłości stworzonej to poczęcie stworzone. Owocem zaś miłości i pierwowzoru tej miłości stworzonej to też nic innego jak tylko poczęcie. Duch więc to poczęcie niestworzone, przedwieczne, pierwowzór wszelkiego poczęcia życia we wszechświecie.
Ojciec więc rodzi, Syn jest rodzony, duch jest poczynany i to jest Ich istotą, którą się różnią nawzajem. Jednoczy zaś Ich ta sama natura. Boskie istnienie istotne.
Duch więc to poczęcie przenajświętsze, nieskończenie święte, niepokalane.
We wszechświecie spotykamy wszędzie akcję i reakcję równą tej akcji, lecz przeciwną, wyjście i powrót, oddalenie się i zbliżenie, podział i zjednoczenie. A podział jest zawsze dla zjednoczenia, które jest twórcze. Nic to innego jak obraz Trójcy Przenajświętszej w działalności stworzeń. Zjednoczenie to miłość, miłość twórcza.
I nie inaczej postępuje działalność Boga na zewnątrz; Bóg stwarza wszechświat – to jakby oddzielenie. Stworzenia zaś prawem naturalnym danym im przez Boga doskonalą się, do tego Boga upodabniają, do Niego powracają, a stworzenia rozumne świadomie miłują i tą miłością coraz bardziej z Nim się jednoczą, do Niego powracają.
Stworzeniem zaś całkowicie pełnym tej miłości, boskości – to Niepokalana bez wszelkiej zmazy grzechu, która w niczym nie odchyliła się od Bożej woli. W niewysłowiony sposób zjednoczona z Świętym Duchem jako Jego Oblubienica, ale w znaczeniu bez porównania doskonalszym, niż to słowo w stworzeniach wyrażać może.
Jakie jest to zjednoczenie?
Jest ono nasamprzód wewnętrzne, zjednoczeniem Jej istoty z istotą Ducha Przenajświętszego. Duch Przenajświętszy w Niej mieszka, w Niej żyje i to od pierwszej chwili Jej istnienia, zawsze i na wieki.
Na czym polega to życie Jego w Niej?
On sam w Niej jest miłością, to miłość Ojca i Syna, miłość, którą Bóg sam siebie miłuje, miłość całej Trójcy Przenajświętszej, miłość płodna, poczęcie. W podobieństwach stworzonych zjednoczenie miłości to zjednoczenie najściślejsze.
Mówi Pismo św., że będą dwoje w jednym ciele i Pan Jezus podkreśla:
„A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało” [Mt 19,6].
W sposób bez porównania ściślejszy, bardziej wewnętrzny [d], istotniejszy, Duch Przenajświętszy żyje w duszy Niepokalanej, w Jej istocie i Ją zapładnia i to od pierwszej chwili istnienia przez całe Jej istnienie, czyli wiecznie. To Poczęcie Odwieczne Niepokalane, w łonie Jej duszy, Jej, Niepokalane Poczęcie, niepokalanie poczyna życie Boże. I panieńskie łono Jej ciała dla Niego zarezerwowane i w Nim poczyna w czasie – jak wszystko co materialne dzieje się w czasie – też życie Boże Boga-Człowieka.
I tak powrót do Boga, reakcja równa i przeciwna idzie drogą odwrotną niż stworzenie. Przy stworzeniu od Ojca przez Syna i Ducha, a tutaj przez Ducha staje się Syn Wcielony w Jej łonie i przez Niego wraca miłość do Ojca.
A Ona wpleciona w miłość Trójcy Przenajświętszej staje się od pierwszej chwili istnienia na zawsze, na wieki dopełnieniem Trójcy Przenajświętszej.
W zjednoczeniu Ducha Świętego z Nią, nie tylko miłość łączy te dwie Istoty, ale jedna z nich – to cała miłość Trójcy Przenajświętszej, a druga – to cała miłość stworzenia, i tak w tym zjednoczeniu łączy się niebo z ziemią, całe niebo z całą ziemią, cała Miłość Odwieczna z całą miłością stworzoną, to miłości szczyt.
I Niepokalana w Lourdes nie zowie się już Niepokalanie Poczętą, ale jak opowiada sama św. Bernadeta:
„Pani stała wówczas nad krzewem dzikiej róży w takiej samej pozie, w jakiej ukazuje się na Cudownym Medaliku. Na moje trzecie pytanie twarz Jej nabrała poważnego wyrazu a zarazem głębokiej pokory… Składając dłonie jak do modlitwy, uniosła je w górę na wysokość piersi… spojrzała w niebo… po czym powoli rozkładając ręce i pochylając się ku mnie, rzekła głosem, w którym wyczuwało się lekkie drżenie:
Qué soy ér’Immaculada Councepsiou! (Jam jest Niepokalane Poczęcie!)” [2].
Jeżeli w stworzeniach oblubienica otrzymuje nazwę oblubieńca dlatego, że do niego należy, z nim się jednoczy, do niego upadabnia i staje się w zjednoczeniu z nim czynnikiem twórczym życia, o ile bardziej nazwa Ducha Przenajśw[iętszego].
Poczęcie Niepokalane jest nazwą Tej, w której On żyje miłością płodną w całym porządku nadprzyrodzonym.

 
Plan strony   na góre strony